Законодавство


ТИПОВИЙ ПОРЯДОК організації роботи та взаємодії органів Державної фіскальної служби при розгляді запитів на отримання публічної інформації

опубліковано 26 лют. 2015 р., 03:16 Master Admin

Наказ Міністерства фінансів України від 20.11.2014 №1154 "Про затвердження Типового порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної фіскальної служби при розгляді запитів на отримання публічної інформації"Розділ: Накази Про Діяльність

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.11.2014  № 1154

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
08 грудня 2014 р. 
за № 1573/26350

Про затвердження Типового порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної фіскальної служби при розгляді запитів на отримання публічної інформації

З метою забезпечення належної організації доступу до публічної інформації, реалізації Закону України „Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий порядок організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної фіскальної служби при розгляді запитів на отримання публічної інформації, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 28 квітня 2012 року № 511 «Про затвердження Типового порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів державної податкової служби при підготовці відповідей на запити про отримання публічної інформації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 травня 2012 року за № 786/21099.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І.О.

Міністр

О. Шлапак


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
20.11.2014 № 1154

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
08 грудня 2014 р. 
за № 1573/26350

ТИПОВИЙ ПОРЯДОК
організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної фіскальної служби при розгляді запитів на отримання публічної інформації

I. Загальні положення

1.1. Цей Типовий порядок розроблено з урахуванням положень Закону України „Про доступ до публічної інформації” (далі - Закон), Указу Президента України від 05 травня 2011 року  № 547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”.

1.2. Цей Типовий порядок визначає механізм взаємодії між структурними підрозділами Державної фіскальної служби України, Інформаційно-довідковим департаментом ДФС, Департаментом спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС, Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС (далі - структурні підрозділи ДФС України), а також між структурними підрозділами головних управлінь ДФС в областях, місті Києві, Міжрегіональним головним управлінням ДФС - Центральним офісом з обслуговування великих платників, митницями ДФС, спеціалізованими державними податковими інспекціями, державними податковими інспекціями в районах, містах, районах у містах (крім міста Києва), об’єднаними державними податковими інспекціями (далі - територіальні органи ДФС України) щодо забезпечення доступу до публічної інформації.

1.3. Цей Типовий порядок регламентує процедуру приймання, опрацювання, реєстрації, розгляду та контролю за виконанням запитів на отримання публічної інформації фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи (далі - запитувачі), а також надання інформації, яка отримується або створюється Державною фіскальною службою України  (далі - ДФС України), територіальними органами ДФС України у процесі здійснення ними своїх повноважень або перебуває у їх володінні.

1.4. Терміни у цьому Типовому порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі.

1.5. Розпорядниками публічної інформації відповідно до Закону є ДФС України, головні управління ДФС в областях, місті Києві, Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників, митниці ДФС, спеціалізовані державні податкові інспекції, державні податкові інспекції в районах, містах, районах у містах (крім міста Києва), об’єднані державні податкові інспекції (далі - органи ДФС України).

1.6. Кожен з органів ДФС України є розпорядником публічної інформації, яка відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом.

1.7. Органи ДФС України не є розпорядниками інформації за запитами на отримання публічної інформації (далі - запити на інформацію) стосовно:

інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

1.8. Організацію та координацію роботи з надання публічної інформації, в тому числі попереднє опрацювання, аналіз, систематизацію, консультації під час оформлення запитів на інформацію, а також контроль за виконанням структурними підрозділами відповідного органу ДФС України вимог Закону здійснює структурний підрозділ або відповідальна посадова особа органу ДФС України, що організовує доступ до публічної інформації (далі - Суб’єкт координації).

1.9. Реєстрацію запитів на публічну інформацію відповідно до вимог законодавства, здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами відповідного органу ДФС України запитів на інформацію здійснює структурний підрозділ або відповідальна посадова особа органу ДФС України, на яких покладено функцію щодо організації діловодства та контролю за розглядом запитів на інформацію (далі - Суб’єкт реєстрації).

1.10. За забезпечення розгляду запитів на інформацію відповідає керівник, перший заступник (заступник) керівника відповідного органу ДФС України, який згідно з розподілом обов’язків здійснює координацію діяльності Суб’єкта координації (далі - Відповідальна посадова особа).

1.11. У разі відсутності Відповідальної посадової особи повноваження щодо забезпечення розгляду запитів на інформацію здійснюються посадовою особою, яка виконує її обов’язки.

1.12. Відповідальна посадова особа дає доручення усім структурним підрозділам відповідного органу ДФС України з питань розгляду запитів на інформацію.

1.13. Дія цього Типового порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

1.14. Норми цього Типового порядку поширюються на організацію роботи органів ДФС України при підготовці відповідей на запити на інформацію.

ІІ. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію

2.1. Запити на інформацію, які надійшли до органу ДФС України електронною поштою на визначену електронну адресу, в усній формі особисто від запитувача у робочі дні згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, приймаються і розглядаються Суб’єктом координації, а які надійшли факсом або поштою, приймаються структурним підрозділом, на який покладено функцію з приймання, реєстрації та обробки вхідної і вихідної кореспонденції (крім звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації) (далі - Діловодна служба), та невідкладно передаються Суб’єкту реєстрації для подальшої передачі Суб’єкту координації.

2.2. Запити на інформацію, що надійшли засобами телефонного зв’язку, приймаються, оформлюються з урахуванням вимог частини п’ятої статті 19 Закону:

у ДФС України - працівниками Інформаційно-довідкового департаменту ДФС та у той самий робочий день передаються до Суб’єкта координації для розгляду і підготовки проекту резолюції з дотриманням положень пункту 2.4 цього розділу та подальшої передачі їх до Суб’єкта реєстрації. У разі надходження запиту на інформацію після 18.00 передача запиту на інформацію здійснюється до 12.00 наступного робочого дня для забезпечення  реєстрації у встановленому порядку;

у територіальних органах ДФС України - Суб’єктом координації, яким готується проект резолюції у порядку, встановленому пунктами  2.4, 2.8 та 2.9 цього розділу, та забезпечується реєстрація запитів на інформацію.

2.3. Запити на інформацію, які надійшли безпосередньо до будь-якого структурного підрозділу ДФС України або структурного підрозділу територіального органу ДФС України, невідкладно передаються до Суб’єкта координації для розгляду з дотриманням положень пункту 2.4 цього розділу та подальшої передачі їх до Суб’єкта реєстрації.

2.4. Суб’єкт координації протягом одного дня забезпечує розгляд отриманих запитів на інформацію з метою:

визначення належності інформації, зазначеної в запиті на інформацію, до публічної інформації;

визначення належності інформації, зазначеної в запиті на інформацію, до компетенції органів ДФС України;

підготовки проекту резолюції із визначенням головного виконавця, співвиконавців (відповідно до функціональних повноважень).

2.5. Реєстрація запитів на інформацію здійснюється Суб’єктом реєстрації в автоматизованій системі електронного документообігу шляхом створення реєстраційно-контрольних карток в журналі вхідних документів з присвоєнням індексу „зпі” у встановленому порядку.

Діловодство за запитами на інформацію ведеться окремо від інших видів діловодства.

2.6. У разі якщо за результатом попереднього опрацювання запитів на інформацію Суб’єктом координації з'ясовується, що поданий запит не підпадає під дію статті 1 Закону, реєстрація проводиться таким чином:

документ, що надійшов електронною поштою, засобами телефонного зв’язку або факсом, - Суб’єктом реєстрації в окремому журналі запитів на інформацію;

документ, що надійшов поштою або особисто від запитувача (крім звернень громадян), - Діловодною службою у журналі вхідних документів у загальному порядку;

документ, що надійшов поштою або особисто від фізичної особи, - Суб’єктом реєстрації в журналі вхідних документів у встановленому порядку.

Після реєстрації та накладення резолюції у порядку, встановленому пунктами 2.8, 2.9 цього розділу, у випадках, передбачених в абзаці другому цього пункту, документ передається до Суб'єкта координації, який протягом п'яти робочих днів готує відповідь інформаційного змісту з обґрунтуванням того, що запитувана інформація не підпадає під дію статті 1 Закону.

Після реєстрації та накладення резолюції у порядку, встановленому пунктами 2.8, 2.9 цього розділу, у випадках, передбачених в абзацах третьому та четвертому цього пункту, документ передається до структурного підрозділу, відповідального за його виконання, для підготовки відповіді у порядку і строки, визначені законодавством України.

До переліку виконавців обов’язково включається Суб'єкт координації, який протягом п’яти робочих днів готує відповідь інформаційного змісту з обґрунтуванням того, що запитувана інформація не підпадає під дію статті 1 Закону, та повідомленням про розгляд листа у порядку і строки, визначені законодавством України.

2.7. У випадках, визначених в абзацах п’ятому - сьомому пункту 2.6 цього розділу, відповідь інформаційного змісту мають право підписувати:

у ДФС України - керівник Суб’єкта координації або особа, що виконує його обов’язки;

у територіальних органах ДФС України - начальники управлінь (відділів), що організовують доступ до публічної інформації.

2.8. Після підготовки проекту резолюції запити на інформацію надаються Відповідальній посадовій особі.

2.9. Після накладення Відповідальною посадовою особою резолюції запити на інформацію повертаються до Суб’єкта реєстрації для подальшої передачі відповідальним за виконання структурним підрозділам.

2.10. Керівники структурних підрозділів органів ДФС України після одержання запитів на інформацію у той самий день визначають посадових осіб, відповідальних за надання інформації, та забезпечують внутрішній контроль за виконанням запитів.

ІІІ. Підготовка та надання відповідей на запити на інформацію

3.1. Структурні підрозділи відповідного органу ДФС України, у володінні яких перебуває запитувана інформація, надають у визначені Законом строки достовірну, точну та повну інформацію за запитами на інформацію.

За зміст, якість та своєчасність підготовки відповідей на запити на інформацію відповідають керівники структурних підрозділів органів ДФС України, яким доручено їх виконання.

3.2. У проекті відповіді про розгляд запиту на інформацію обов’язково повинно міститись посилання на реквізити та джерело запиту.

3.3. Структурний підрозділ, відповідальний за виконання запиту на інформацію, готує відповідь у строки, визначені статтею 20 Закону.

3.4. У разі наявності у запиті на інформацію вимог надати публічну інформацію, а також розглянути звернення та/або надати податкову консультацію, консультацію з питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань державної митної справи відповідь надається у два етапи:

публічна інформація надається у строки, визначені Законом;

відповідь щодо розгляду звернення та/або надання податкової консультації, консультації з питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань державної митної справи надається у строки, визначені спеціальними законами України.

3.5. У разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу відповідного органу ДФС України, який не володіє запитуваною інформацією, такий запит в одноденний строк з дня його отримання в органі ДФС України разом з відповідною службовою запискою повертається до Суб'єкта реєстрації для зміни резолюції в порядку, визначеному пунктами 2.1, 2.8, 2.9 розділу ІІ цього Типового порядку.

3.6. У разі надходження до органу ДФС України запиту на інформацію, якою він не володіє, але йому відомий розпорядник інформації, структурний підрозділ, відповідальний за виконання запиту, супровідним листом за підписом керівника, першого заступника (заступників) керівника органу ДФС України надсилає запит на інформацію належним розпорядникам у строки, передбачені частинами першою та другою статті 20 Закону, з одночасним повідомленням про це запитувача.

3.7. У разі надходження запиту на інформацію, яка перебуває у володінні двох або більше структурних підрозділів відповідного органу ДФС України, відповідальним виконавцем такого запиту є посадова особа, яка визначається у переліку резолюції першою. При цьому підготовка запитуваної інформації у структурних підрозділах відповідного органу ДФС України та надання відповідальному виконавцю здійснюються протягом двох робочих днів.

3.8. Проекти листів-відповідей на запити на інформацію, що готуються структурними підрозділами відповідного органу ДФС України, в обов’язковому порядку погоджуються із Суб'єктом координації у частині дотримання вимог Закону.

3.9. Якщо при надходженні запиту на інформацію відповідальний структурний підрозділ відповідного органу ДФС України з’ясовує, що частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, відкрита інформація надається відповідно до законодавства України.

3.10. У разі якщо інформація, зазначена у запиті на інформацію, відноситься до інформації з обмеженим доступом згідно із Законом, проекти листів-відповідей, що готуються структурними підрозділами відповідного органу ДФС України на зазначені запити, погоджуються з підрозділами правової роботи і з підрозділами охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації.

3.11. Керівник, перший заступник (заступники) керівника органу ДФС України забезпечують першочергове підписання листів-відповідей за результатами розгляду запитів на інформацію.

3.12. У ДФС України у разі, якщо у резолюції до запиту визначено один структурний підрозділ, який володіє запитуваною інформацією, керівник такого структурного підрозділу або особа, яка виконує його обов’язки, має право підпису листів-відповідей за результатами розгляду запиту на інформацію та супровідних листів до територіальних органів ДФС України, якими відповідно до частини третьої статті 22 Закону пересилаються запити на інформацію належним розпорядникам інформації.

Листи-відповіді за результатами розгляду запиту на інформацію, яка перебуває у володінні двох або більше структурних підрозділів, підписуються керівництвом ДФС України відповідно до розподілу обов’язків.

3.13. Відправку електронною поштою відповідей на запити на інформацію здійснює Суб'єкт координації. У такому разі структурний підрозділ відповідного органу ДФС України, відповідальний за виконання запиту, в день реєстрації листа в Діловодній службі передає електронним носієм або засобами електронного зв’язку відповідь у форматі захищеного pdf або jpeg файла для подальшої відправки запитувачу.

3.14. Інформація на запит на інформацію надається з урахуванням вимог статті 21 Закону.

IV. Забезпечення доступу до публічної інформації

4.1. Доступ до публічної інформації про діяльність органів ДФС України забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

в офіційних друкованих виданнях;

на офіційному веб-порталі ДФС України, субсайтах територіальних органів ДФС України;

на інформаційних стендах у приміщеннях органів ДФС України;

будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитами на інформацію.

4.2. Керівники структурних підрозділів органів ДФС України відповідно до функціональних повноважень забезпечують надання інформації, визначеної у частині першій статті 15 Закону, для невідкладного оприлюднення на офіційному веб-порталі ДФС України, субсайтах територіальних органів ДФС України, але не пізніше п’ятого робочого дня з дня затвердження документа.

V. Забезпечення унеможливлення несанкціонованого доступу інших осіб до наявної інформації про фізичну чи юридичну особу

5.1. Надання інформації за запитами на інформацію про фізичну чи юридичну особу здійснюється тільки на вимогу особи, якої вона стосується, крім випадків, передбачених законом.

5.2. Контроль за недопущенням несанкціонованого доступу до наявної інформації про фізичну чи юридичну особу в процесі підготовки та надання відповідей на запити на інформацію покладається на керівника структурного підрозділу органу ДФС України, який готує відповідь.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук

 

© 2015 Державна фіскальна служба України

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/63463.html

Про розподіл обов’язків між керівництвом ДФС від 13.02.2015 №84

опубліковано 26 лют. 2015 р., 00:42 Master Admin   [ оновлено 26 лют. 2015 р., 00:50 ]

НАКАЗ 13.02.2015 № 84 Про розподіл обов’язків між керівництвом ДФС 

Із змінами внесеними наказом ДФС від 18.02.2015 №100


 Про розподіл обов’язків між керівництвом ДФС

 

З метою забезпечення ефективної організації роботи структурних підрозділів ДФС

НАКАЗУЮ:

1. Установити розподіл обов’язків по керівництву роботою структурних підрозділів ДФС, спеціалізованих департаментів та органів ДФС, державних підприємств, які перебувають у сфері управління ДФС, підвідомчих бюджетних установ та організацій, таким чином:

Голова – Білоус Ігор Олегович:

1. Департамент забезпечення діяльності Служби;

2. Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації;

3. Департамент інфраструктури;

4. Департамент персоналу;

5. Департамент комунікацій;

6. Департамент правової роботи;

7. Департамент реєстрації платників та електронних сервісів;

8. Організаційно-розпорядчий департамент;

9. Департамент внутрішнього аудиту та контролю;

10. Департамент оподаткування юридичних осіб;

11. Департамент доходів і зборів з фізичних осіб;

12. Департамент розвитку ІТ;

13. Департамент методологічної роботи з питань оподаткування;

14. Координаційно-моніторинговий департамент;

15. Департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів;

16. Департамент податкового та митного аудиту;

17. Департамент погашення заборгованостей;

18. Головне управління власної безпеки;

19. Державне підприємство „Український державний науково-дослідний інститут технологій товарно-грошового обігу, фінансових і фондових ринків „УКРЕЛЕКОН”;

20. Державне підприємство „Сервісно-видавничий центр Міністерства доходів і зборів України”;

21.  Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації  керівних  кадрів Міністерства доходів і зборів України;

22. Державне підприємство „Центр капітального будівництва Міністерства доходів і зборів України”.

 

Перший заступник Голови – Хоменко Володимир Петрович:

1. Головне оперативне управління;

2. Головне слідче управління фінансових розслідувань;

3. Департамент фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку;

4. Департамент боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом;

5. Головне міжрегіональне управління оперативного забезпечення зони проведення АТО (м. Київ, м. Краматорськ, м. Слов’янськ);

6. Інформаційно-довідковий департамент ДФС;

7. Національний університет державної податкової служби України;

8. Київський фінансово-економічний коледж Національного університету державної податкової служби України;

9. Державне підприємство „Санаторій „Дніпро” Міністерства доходів і зборів України”;

10. Науково-дослідний інститут фінансового права.

 

Заступник Голови – Макаренко Анатолій Вікторович:

1. Департамент організації митного контролю та оформлення;

2. Департамент адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання;

3. Департамент аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням;

4. Департамент розвитку митної справи;

5. Департамент міжнародних зв’язків;

6. Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Міндоходів;

7. Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень Міндоходів;

8. Державний науково-дослідний інститут митної справи. 

 

2. Установити таку заміну на період відсутності керівництва:

 

Білоус І.О. –  Макаренко А.В.

Макаренко А.В. – Хоменко В.П.

Хоменко В.П. – Макаренко А.В.

 

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Державної фіскальної служби  України від 24.07.2014 №12 „Про тимчасовий розподіл обов’язків між керівництвом ДФС”.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Голова                                                                                      І.О. Білоус

 

© 2015 Державна фіскальна служба України

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/63547.html

НАКАЗ Від 02.09.14 № 101 Про введення в дію Структури ДФС та внесення змін до наказу ДФС від 09.07.2014 №1

опубліковано 23 лют. 2015 р., 06:59 Master Admin   [ оновлено 26 лют. 2015 р., 00:45 ]

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Від 02.09.14 № 101

 Про введення в дію Структури ДФС та внесення змін до наказу ДФС від 09.07.2014 №1
 

З метою виконання протокольного рішення за результатами наради Президента України із керівництвом Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України та Державної фіскальної служби України 29 липня 2014 року та у зв’язку із затвердженням Головою Державної фіскальної служби України 12 серпня 2014 року та погодженням Міністром фінансів України Структури Державної фіскальної служби України у новій редакції, керуючись Положенням про Державну фіскальну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року №236,

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію затверджену Головою Державної фіскальної служби України 12 серпня 2014 року та погоджену Міністром фінансів України Структуру Державної фіскальної служби України.

2. Ліквідувати:

2.1.  Департамент обслуговування платників податків (33 шт. од.);

2.2. Департамент митної справи (203 шт. од.) та на його базі утворити:

Департамент організації митного контролю та оформлення (76 шт. од.), Департамент адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання (77 шт. од.), Департамент аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням (72 шт. од.), Департамент розвитку митної справи  (51 шт. од.), розподіливши між ними функції, що здійснював Департамент митної справи, за рахунок вивільненої чисельності та 3 шт. од. Департаменту оподаткування юридичних осіб, 10 шт. од. Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування, 15 шт. од. Департаменту інфраструктури,  37 шт. од. Головного оперативного управління, 14 шт. од. Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників, що реорганізуються, і 14 шт. од. додаткової чисельності;

3. Реорганізувати:

3.1.  Департамент інфраструктури (122 шт. од.) та на його базі утворити департамент з аналогічною назвою (111 шт. од.), передавши управління технічних систем митного контролю (15 шт. од.) до новоутвореного Департаменту розвитку митної справи з функціями, що виконувались, та збільшивши штатну чисельність департаменту на 4 шт. од. за рахунок Департаменту міжнародних зв’язків 2 шт. од. та 2 шт. од. додаткової чисельності для утворення відділу реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;

3.2. Департамент персоналу (58 шт. од.) та на його базі утворити департамент з аналогічною назвою (78 шт. од.) за рахунок наявної чисельності та 20 шт. од. управління кадрової роботи Департаменту митної справи, що ліквідується;

3.3. управління штатного регулювання та оплати праці (14 шт. од.), управління методології та аналітичного супроводження  фінансових процесів (13 шт. од.), управління бюджетного планування (18 шт. од.) та відділ організації розпорядження майном, вилученим відповідно до митного законодавства (7 шт. од.) Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку та на їх базі утворити управління обліку трудових ресурсів та заробітної плати (17 шт. од.), управління бюджетування (19 шт. од.) та управління фінансового контролінгу (15 шт. од.);

3.4. Головне оперативне управління (222 шт. од.) та на його базі утворити головне управління з аналогічною назвою (190 шт. од.), передавши 37 шт. од. управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями до новоутвореного Департаменту аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням, та утворити у складі Головного оперативного управління самостійний відділ забезпечення діяльності  (5 шт. од.) за рахунок додаткової чисельності;

3.5. Головне управління внутрішньої безпеки (85 шт. од.) та на його базі утворити Головне управління власної безпеки (95 шт. од.) за рахунок наявної чисельності та 10 шт. од. додаткової чисельності;

3.6. Головне слідче управління фінансових розслідувань та на його базі утворити головне управління з аналогічною назвою;

3.7. Департамент міжнародних зв’язків (55 шт. од.) та на його базі утворити департамент з аналогічною назвою (53 шт. од.), передавши 2 шт. од. Департаменту інфраструктури для утворення відділу реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;

3.8.  Організаційно-розпорядчий департамент (63 шт. од.) та на його базі утворити департамент з аналогічною назвою (76 шт. од.) за рахунок наявної чисельності та 13 шт. од. додаткової чисельності, поклавши на нього додатково виконання функцій щодо стратегічного планування, оцінки ефективності роботи апарату та територіальних органів ДФС;

3.9. Департамент відомчого контролю та внутрішнього аудиту  та на його базі утворити Департамент внутрішнього аудиту та контролю;

3.10. Департамент оподаткування юридичних осіб (83 шт. од.) та на його базі утворити департамент з аналогічною назвою (82 шт. од.), передавши з його складу відділ плати за землю з фізичних осіб (5 шт. од.)  управління місцевих податків і зборів, плати за землю до Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб та самостійний сектор справляння митних платежів (3 шт. од.) –до новоутвореного Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання з функціями, що виконувались, поклавши на нього виконання функції організації проведення камеральних перевірок юридичних осіб та передавши додатково 7 шт. одиниць;

3.11. Департамент доходів і зборів з фізичних осіб (76 шт. од.) та на його базі утворити департамент з аналогічною назвою (87 шт. од.) за рахунок наявної чисельності та 5 шт. од. Департаменту оподаткування юридичних осіб та 6 шт. од. додаткової чисельності, поклавши на нього додатково виконання функцій адміністрування плати за землю з фізичних осіб та проведення спеціальних перевірок декларацій держслужбовців;

3.12. Департамент розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників (238 шт. од.) та на його базі утворити Департамент розвитку ІТ (153 шт. од.), виключивши з його повноважень виконання функцій реєстрації та обліку платників, розгляду звернень платників та державних органів з питань обліку платників та стану обробки звітності (крім технічних питань), ведення звітності платників, моніторингу митних інформаційних систем та опрацювання запитів щодо надання інформації, яка міститься в ЄАІС митного блоку ДФС, передавши 71 шт. од. новоутвореному Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів та 14 шт. од. новоутвореному Департаменту розвитку митної справи;

3.13. Департамент методологічної роботи з питань оподаткування  (77 шт. од.) та на його базі утворити департамент з аналогічною назвою (60 шт. од.), передавши 10 шт. од. та здійснення функції методології митних платежів новоутвореному Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання;

3.14. управління податкового аудиту (35 шт. од.) та управління перевірок з окремих питань (28 шт. од.) Департаменту податкового та митного аудиту та на їх базі утворити управління податкового аудиту (21 шт од.), управління перевірок платників податків ризикових категорій (16 шт. од.) та управління перевірок з окремих питань (28 шт. од.), виключивши з повноважень департаменту здійснення функції організації проведення камеральних перевірок юридичних осіб.

4. Утворити Департамент реєстрації платників та електронних сервісів (104 шт. од.) за рахунок чисельності Департаменту обслуговування платників податків (33 шт. од.), що ліквідується, та 71 шт. од.  Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників, що реорганізується, поклавши на нього виконання функцій реєстрації та обліку платників, розгляду звернень платників та державних органів з питань обліку платників та стану обробки звітності (крім технічних питань), ведення звітності платників, організації та контролю за наданням адміністративних послуг, організації доступу до публічної інформації, організації роботи ЦОП та особистого прийому керівництвом, реєстрації та розгляду звернень громадян.

5. Збільшити штатну чисельність та внести зміни до організаційної структури:

5.1. Департаменту правової роботи (99 шт. од.) на 1 шт. од. за рахунок додаткової чисельності, передавши самостійний відділ правового забезпечення митних спорів (8 шт. од.) до складу управління правового забезпечення податкових та митних спорів зазначеного департаменту та утворивши на базі самостійних відділу розгляду проектів наказів, договорів та організації претензійно-позовної роботи (8 шт. од.) і відділу моніторингу, аналітичного забезпечення та контролю (5 шт. од.) управління забезпечення центрального апарату та контрольно-аналітичної роботи (14 шт. од.);

5.2. Департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів (44 шт. од.) на 5 шт. од. за рахунок додаткової чисельності та перерозподіливши між відділами департаменту.

6. Перейменувати:

6.1. Інформаційно-комунікаційний департамент у Департамент комунікацій;

6.2. відділ аналітичної роботи, ведення баз даних та взаємодії з суб’єктами державного фінансового моніторингу Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, у відділ аналітичної роботи та ведення баз даних.

7. Внести зміни до наказу ДФС від 09.07.2014 №1 «Про введення в дію Структури та Штатного розпису Державної фіскальної служби України», а саме:

7.1. затвердити у новій редакції Організаційну структуру Державної фіскальної служби України (додається);

7.2. затвердити у новій редакції Перелік індексів структурних підрозділів Державної фіскальної служби України (додається);

7.3. абзац четвертий пункту 2 викласти у редакції «Головного управління власної безпеки».

8. Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку (Видиборець А.П.) внести зміни до Штатного розпису Державної фіскальної служби України та подати на затвердження в установленому порядку.

9. Керівникам структурних підрозділів, у структурі яких відбулися зміни, та новоутворених структурних підрозділів забезпечити обов’язкове переведення працівників до структурних підрозділів ДФС.

10. Департаменту персоналу (Пригаровський В.М.) здійснити комплекс заходів щодо переміщення працівників ДФС згідно із чинним законодавством України відповідно до змін, проведених у Структурі та Штатному розписі Державної фіскальної служби України.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 
 

Голова                                                                        І.О. Білоус  

© 2015 Державна фіскальна служба України

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/63314.html

1-3 of 3